Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy sa rozumie Predávajúci:

 

Podnikateľ: Ondrej JANŠO Reklama a Tlač

Sídlo: Nemocničná 15, Tornaľa

IČO: 33 724 628

Telefón: +421 905 600 134

Email: info@reklamaatlac.sk

 

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

 

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uschová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt v prípade fyzickej osoby a názov spoločnosti, meno, priezvisko (kontaktnej osoby, vystupujúcej v mene spoločnosti), adresa, e-mail, telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČDPH v prípade právnickej osoby.

 

Právnym základ pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR: Plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci.

 

Príjemcovia osobných údajov:

 

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:

 

a)       poštový dopravcovia, ktorých si Kupujúci, alebo Predávajúci zvolí v E-shope za účelom dodania tovaru. Údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt.

 

Doba uloženia osobných údajov:

 

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej 24-mesačnej záruky, alebo po dobu zmluvne dojednanej záručnej doby.

 

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinnosť uschovávať účtovné doklady a účtovné záznamy po dobu 10 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Faktúra obsahuje najviac nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt v prípade fyzickej osoby a názov spoločnosti, meno, priezvisko (kontaktnej osoby, vystupujúcej v mene spoločnosti), adresa, e-mail, telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČDPH v prípade právnickej osoby.

 

Práva Kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom:

 

Kupujúci berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 

a)       na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám vymedzeným v článku č. 15 GDPR,

 

b)      na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení článku č. 16 GDPR,

 

c)       na výmaz osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie,

 

d)      na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom č. 18 GDPR,

 

e)      na prenosnosť údajov podľa podmienok článku č. 20 GDPR,

 

f)        namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku č. 21 GDPR.

 

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má Kupujúci právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať mu sťažnosť.

 

COOKIES

 

1.       Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že môže (nemusí) spracovávať súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

 

2.       Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12 mesiacov.

 

3.       Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.