Obchodné podmienky

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

 

V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou osoba v inom ako spotrebiteľskom postavení, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

VÝKLAD NIEKTORÝCH POJMOV

 

„Prevádzkovateľ“ a „Predávajúci“ znamená podnikateľ Ondrej Janšo Reklama a Tlač, 98201 Tornaľa, Nemocničná 175/15, IČO: 33724628.

 

„Užívateľ“ a „Kupujúci“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop, resp. s ňou bola uzatvorená Kúpna zmluva.

 

„Spotrebiteľ“ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania;

 

„E-shop“ znamená internetová aplikácia dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy obchod.reklamaatlac.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom.

 

„Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru alebo Služby, alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, alebo Služby.

 

„Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii.

 

„Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu.

 

„Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou ktorá je pre každého Užívateľa unikátna, a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov.

 

„Tovar“ znamená vec spolu s jej prípadným príslušenstvom, ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu.

 

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

1.       Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

 

2.       Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

 

3.       Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Užívateľ vykoná po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

 

4.       Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie jeho prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto údajov je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

 

UŽÍVANIE E-SHOPU

 

1.       Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, jeho technické riešenie alebo užívateľské rozhranie.

 

2.       Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu, prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu jeho údržby, alebo opravy.

 

3.       Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

 

4.       V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok, alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

 

PREHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA

 

1.       Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

 

2.       Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá cene za takýto Tovar. V takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať tento Tovar za zobrazenú cenu. Prevádzkovateľ kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme. Pokiaľ Užívateľ cenu neprijme, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

 

3.       Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustračné, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

 

UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.       Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením "Objednávka s povinnosťou platby" v užívateľskom rozhraní E-shopu.

 

2.       Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením "Objednávka s povinnosťou platby". Bezvýhradným prijatím ponuky je uzatvorená Kúpna zmluva.

 

3.       Zmluva sa uzatvára spôsobom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby" Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, z ktorého je prevádzkovaný E-shop. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Týmto momentom medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené Kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami.

 

4.       Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä identifikačné údaje, dodaciu adresu a emailovú adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

 

5.       Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovú správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

 

KÚPNA ZMLUVA

 

1.       Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

 

2.       Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

 

3.       Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a zdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi do doby, kým obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky.

 

4.       Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.

 

5.       Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené so zabalením a doručením daného tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.

 

6.       Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

 

7.       Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

 

8.       V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

 

9.       V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

 

10.   Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené inak.

 

11.   Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

 

12.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

 

13.   Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

 

14.   Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v písomnej podobe, pribalenú spolu s Tovarom.

 

15.   Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi ďalší tovar ako dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa darovacia zmluva od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar. Nakoľko dar nie je zakúpeným tovarom, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť za vady ani záruka.

 

16.   Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.

 

17.   Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

 

18.   Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý alebo vadný, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.

 

19.   Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, alebo ktorý nie je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

 

1.       Ak Kupujúci so zákonných dôvodov odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku.

 

2.       V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

 

3.       Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, ibaže Predávajúci osobitne a výslovne súhlasil, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, kto